Säännöt

Yhdistyksen nimi on Oulun LVI-yhdistys, OuLVI ry ja kotipaikka on Oulun kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia lämpö-, vesi- ja ilmastointitekniikan alalla toimivien henkilöiden ammatillisena yhdyssiteenä sekä edistää heidän ammattitaitoaan ja alan kehitystä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä harjoittaa koulutus-, julkaisu-, näyttely- yms. toimintaa.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole hankkia taloudellista etua jäsenilleen. Toimintansa toteuttamiseksi yhdistys voi toimeenpanna myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita. Yhdistys on puoluepolitiikasta riippumaton.

Yhdistyksen jäsenet ovat:

  • kunniajäseniä, joilta ei peritä jäsenmaksua.
  • vakinaisia jäseniä, jotka suorittavat kertakaikkisena jäsenmaksuna vuosijäsenten kulloinkin maksaman vuosimaksun 20-kertaisena; vuosijäsen, joka 30 vuotena yhtäjaksoisesti on suorittanut vuosimaksunsa ja sen lisäksi on täyttänyt 65 vuotta, on tämän jälkeen vapaa jäsenmaksujen suorittamisesta ja siirtyy vakinaiseksi jäseneksi
  • vuosijäseniä, jotka suorittavat yhdistyksen syyskokouksen määräämän vuosimaksun sekä yhdistykseen liittyessään yhdistyksen syyskokouksen määräämän liittymismaksun ja
  • opiskelijajäseniä, jotka niin ikään suorittavat yhdistyksen syyskokouksen määräämän vuosimaksun sekä yhdistykseen liittyessään yhdistyksen syyskokouksen määräämän liittymismaksun. Opiskelijajäsenen, joka siirtyy vuosijäseneksi, ei tarvitse suorittaa liittymismaksua.

Opiskelijajäsenet, jotka siirtyvät vuosijäseniksi, saavat ensimmäisen vuosijäsenen jäsenmaksun puoleen hintaan yhdistyksen syyskokouksen määräämästä vuosimaksusta. Opiskelijajäsenenä voi olla maksimissaan neljä vuotta.

yhdistyksen hallitus voi ottaa yhteistoimintajäseniksi lämpö-, vesi- ja ilmastointitekniikan alalla toimivia oikeuskelpoisia yhteisöjä tai henkilöitä, jotka haluavat tukea yhdistyksensä pyrkimyksiä.

Kunniajäseneksi voi yhdistys kokouksessaan kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erityisellä innolla ottanut osaa yhdistyksen toimintaan. Esityksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään kolme neljännestä kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. Kunniajäseniä ei saa samanaikaisesti olla 10 enempää. Vakinaiseksi jäseneksi ja vuosijäseneksi pääsee henkilö, joka on suorittanut tutkinnon jossakin teknillisessä oppilaitoksessa tai korkeakoulussa sekä lisäksi toimii lämpö-, vesi- ja ilmastointitekniikan alalla ja jonka hallitus hyväksyy. Myös muu, alalla erikoisesti ansioitunut henkilö voidaan hyväksyä tällaiseksi jäseneksi, jos hallitus katsoo tämän edistävän yhdistyksen toimintaa.

Opiskelijajäseneksi pääsee henkilö, joka opiskelee lämpö-, vesi- ja ilmastointitekniikkaan erikoistuneella opintosuunnalla jossakin teknillisessä oppilaitoksessa tai korkeakoulussa ja jonka hallitus hyväksyy.

Jäsenen, joka ei ole maksanut liittymis- ja jäsenmaksuaan hallituksen määräämänä aikana, katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi yhdistyksestä. Hallitus voi työttömyyden, sairauden, asevelvollisuuden tms. syyn vuoksi vapauttaa jäsenen määräajaksi jäsenmaksuvelvollisuudestaan.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapaat jäsenmaksuvelvollisuudesta. Jäsen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä taikka hyviä tapoja, voi yhdistys kokouksessaan hallituksen esityksestä erottaa. Esityksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen jäsenistä voi enintään kolmasosa olla ulkomaalaisia.

Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi hallituksen esityksestä henkilön, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti yhdistyksen puheenjohtajana. Esityksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään kolme neljännestä kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksellä voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan.

Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan 2 vuodeksi kerrallaan eikä hänen yhtäjaksoinen toimikautensa saa ylittää 4 vuotta.

Yhdistyksen hallitukseen, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnasta, kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä sekä ensimmäinen että toinen varajäsen . Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi. Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi ja heistä eroaa vuoron mukaan vuosittain kolme. Kaksi vuotta hallituksen jäsenenä toiminut henkilö voidaan valita toiseksi 2-vuotiskaudeksi. Varajäsenet valitaan ja ovat erovuorossa vuosittain. Hallituksen jäsenen keskeytymätön toimikausi ei saa ylittää 4 vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee sihteerin ja taloudenhoitajan.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa tai henkilö, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai milloin kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii ja sen on päätösvaltainen, kun vähintään 4 jäsentä on saapuvilla. Jos puheenjohtaja on estyneenä, toimii hänen sijaisenaan hallituksen varapuheenjohtaja, ja jos hänkin on estyneenä, hallituksen tehtävään valitsema muu hallituksen jäsen.

10§

Käytännöllisten asian hoitoa varten hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat sekä vahvistaa näille ohjesäännöt.

11§

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit sekä yhdistyksen ja sen hallituksen kokousten pöytäkirjat on jätettävä tilintarkastajille helmikuun 15 päivään mennessä.

12§

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Syys- ja kevätkokoukset kutsuu hallitus koolle sähköisesti tai lehti ilmoituksella viimeistään viikkoa ennen kokousta. Muista kokouksista ilmoitetaan samalla tavoin.

Kevätkokouksessa:

– esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus
– vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille sekä
– käsitellään muut hallituksen esittämät asiat tai jäsenten hallitukselle vähintään 2 viikkoa ennen kokousta tekemät esitykset, joista hallituksen on esitettävä lausuntonsa kokoukselle.

Syyskokouksessa:

– valitaan hallituksen puheenjohtaja, milloin tämä on erovuorossa tai eronnut
– valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten tai eronneiden jäsenten tilalle ja edustajat niiden muiden yhdistysten, joihin tämä yhdistys kuuluu, kokouksiin ja viimeksi mainituille varamiehet
– valitaan tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja tai tilintarkastaja ja varalle tilintarkastusyhteisö. Vaihtoehtoisesti voidaan valita toiminnan tarkastaja
– vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaksi toimikaudeksi sekä määrätään samalla liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä
– käsitellään muut hallituksen esittämät asiat tai jäsenten esitykset, joista hallituksen on esitettävä lausuntonsa kokoukselle.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakaantuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, jolloin ratkaisee arpa.

13§

Yhdistyksen tarkoitusperiä jollakin toisella paikkakunnalla harrastavat jäsenet voivat perustaa paikallisosaston, joka ei ole yhdistyksen jäsen. Paikallisosaston säännöt on jätettävä yhdistyksen hallituksen hyväksyttäväksi. Paikallisosaston tulee lähettää yhdistykselle tammikuun kuluessa kertomus edellisen vuoden toiminnasta sekä siihen liittyvä jäsenluettelo. Paikallisosaston on kahden viikon kuluessa lähetettävä yhdistykselle kokoustensa pöytäkirjan jäljennös.

14§

Näiden sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen vaaditaan yhdistyksen päätös, jossa sääntömuutoksen tai yhdistyksen purkamisen puolesta on annettu vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä.

15§

Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaan lämpö-, vesijohto- ja ilmastointitekniikan edistämiseen Suomessa.